Stillingsbeskrivelser

20_17_Salgskarriere_600x223_uten-tekst-1

Telefonselger

En telefonselger jobber i team sammen med andre selgere. Teamet består som oftest av fire til åtte selgere, samt en teamleder. Viktige elementer for å lykkes innenfor telefonsalg er høy frekvens av samtaler og samtidig god kvalitet i hver enkelt samtale.

 

Møtebooker

En møtebooker jobber med booking av møter for andre. Noen bedrifter har egne møtebookere mens andre kjøper møtebookingstjenester gjennom et callsenter. Som møtebooker er den viktigste oppgaven å avklare behovet hos den potensielle kunden og deretter booke et personlig møte eller et videomøte med en selger, som overtar salgsprosessen.

 

Stand-selger

Salg fra stand er en utmerket måte å lære om hvordan man tilnærmer seg nye mennesker. Stand-salg er i tillegg fysisk krevende, da man ofte jobber utendørs både vinter og sommer. Å lykkes med stand-salg krever mye av deg som selger, men gir også mye tilbake i form av selvtillit og selvinnsikt.

 

Account Manager

En Account Manager ”eier” sin egen kundeportefølje med et bestemt antall kunder. Kundene har ofte noe lavere omsetning, men er viktige for selskapet, fordi kundene samlet genererer en stor andel av selskapets totale omsetning. Avhengig av produktet/tjenesten selskapet leverer, håndterer Account Manager mellom 20 – 200 kunder. Stillingen er ansvarlig for budsjettene i forbindelse med nysalg og porteføljesalg og har ofte klatret fra en stilling som telefonselger. Vanlig budsjetteringsmål er å få krav om omsetningsøkning på både portefølje og nysalg.

 

Key Account Manager

Key Account Manager har som regel mellom én og ti nøkkelkunder. En nøkkelkunde er en kunde det er kritisk for selskapet å sikre et videre godt samarbeid med. En Key Account Manager har gjerne steget i gradene innad i selskapet, gjennom målbevisst arbeid. Iblant blir også en Key Account Manager rekruttert inn på grunn av sin eksisterende kundeportefølje eller et nettverk som verdsettes høyt av selskapet. Størsteparten av en Key Account Managers budsjett består av utvikling av eksisterende kunder, men det inngår også en viss andel nysalg i budsjettet.

 

Teamleder

Mange selskaper velger å forfremme sine beste selgere til teamledere. En selger som blir teamleder bør også ha et visst nysalgsbudsjett, for å fremstå som et godt eksempel overfor team-medlemmene sine. En teamleder med eget salgsbudsjett kan håndtere fire- åtte selgere, mens en teamleder uten eget salgsbudsjett kan håndtere opptil 12- 14 selgere. Hvor store team en leder kan håndtere, avhenger også av kompleksiteten i salget, samt grad av oppfølging og coaching selskapet ønsker å tilby selgerne sine.

 

Salgssjef

En salgssjef er normalt den teamlederne rapporterer direkte til. Salgssjefen er ansvarlig for avdelingens totalresultat og har en mer strategisk rolle med fokus på å støtte teamlederne i forbindelse med personalspørsmål, coaching og videreutvikling av deres lederskap. Salgssjefen er normalt definert som eier av avdelingens totale budsjett.

 

Salgsdirektør

En salgsdirektørs rolle avhenger av størrelsen på bedriften. Internasjonale selskap med flere selgere/salgsteam har som oftest én salgsdirektør per land, mens andre har én for offentlig sektor og én som er ansvarlig for salg til privat sektor. Direktørstillingen innebærer overordnet ansvar for salgsstrategien for hvordan man skal tilnærme seg markedet. Holdninger og innstillingen innenfor en salgsavdeling kan ofte spores helt tilbake til salgsdirektør og hvor godt denne personen samarbeider med salgssjefene. En av salgsdirektørens viktigste oppgaver er å holde seg oppdatert på kundenes behov og ønsker. En viktig del av arbeidsoppgavene er derfor å delta under kundebesøk og å lytte til salgssamtaler.